+36 34 312 419 secretary@rdvegtc.eu

TAPE-Food industry projektTAPE – FOOD INDUSTRYCharakteristickým znakom inovácie v potravinárskom priemysle je, že sa zvyčajne deje v malých krokoch, ale takmer nepretržite. Inovácia je kľúčová pre blahobyt a kvalitu života obyvateľstva, pre jeho zdravie, ako aj pre zvyšovanie zamestnanosti, z hľadiska kapacít generujúcich príjmy i j záujme eliminovania rizík potravinovej bezpečnosti.

Hlavným cieľom projektu TAPE FOOD INDUSTRY je vytvoriť v maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne udržateľný potravinársky priemysel, schopný konkurencie i v medzinárodnom meradle, ktorý okrem zvyšovania efektívnosti podnikajúcich subjektov podporuje aj vytváranie nových pracovných miest.

Dosiahnutie hlavného cieľa projektu je zabezpečované nasledujúcimi aktivitami:

  • Podnikateľské subjekty zúčastnené v projekte (K.K.V. Union s. r. o., AEH spol. s. r. o., Mäsovinky s. r. o., Kősziklás Borászat Kft., Vörös Tészta Manufactory, NPPC) vytvoria aplikáciou inovatívnych výrobných technológií 7 nových pracovných miest.
  • S pomocou inštitúcií zabezpečujúcich výskumné činnosti (NPPC, SZE) zriadime technologický park a vytvoríme skupinu odborníkov, ktorí budú predkladať nové návrhy technologického rozvoja.
  • Úlohou EZÚS RDV je okrem komunikačných úloh na úrovni projektu aj šírenie a populárizácia výsledkov projektu. EZÚS RDV zabezpečuje túto úlohu organizovaním odborných seminárov pre verejnosť a cieľovú skupinu, vytvorením a aktualizovaním webovej stránky projektu, prípravou vývesných tabúľ, publikovaním informačných a propagačných materiálov, prípravou a zabezpečením TV a rádio reportážov, prípravou „TAPE-movie” a trailerov o implementácií projektových aktivít. Cieľom aktivity EZÚS RDV je prezentovať projekt a jeho aktivity širšej verejnosti. Okrem šírenia a využívania výsledkov projektu aktivita EZÚS RDV zahŕňa aj informačné a propagačné aktivity na zvyšovanie informovanosti a viditeľnosti aktivít projektu.VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU:

  • TECHNICKÉ ZARIADENIA PODPORY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU (BRATISLAVA) – využívanie inovatívnych výrobných technológií, ktoré podporujú produkciu nových, zdravých regionálnych výrobkov.
  • CENTRUM KVALITY A METODOLOGICKEJ KONTROLY (GYŐR) – centrum poskytuje meranie výživovej hodnoty poľnohospodárskych surovín a hotových výrobkov, napomáha zúčastneným podnikateľským subjektom realizovať ich obchodné plány.
  • APLIKÁCIA INOVAČNÝCH VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ – päť malých a stredných podnikov zúčastnených v projekte vytvára zavedením inovatívnych technológií a spracovaním miestnych surovín podmienky pre vytvorenie palety nových, zdravých výrobkov regionálneho sortimentu, a zároveň prispieva k dlhodobej spolupráci medzi rôznymi aktérmi v potravinárskom priemysle.