Tlačová správa

Záverečná konferencia akčného plánu v oblasti podpory zamestnanosti TAPE – Food Industry

Na zverejnenie: 27.06.2023 / Okamžité  zverejnenie

Kontaktná osoba pre médiá: Ema Vasiová, director@rdvegtc.eu 

Dňa 27. júna 2023 sa v Komárne konala záverečná konferencia akčného plánu v oblasti podpory zamestnanosti TAPE – Food industry.

Podujatie otvorili a účastníkov privítali svojim slávnostným príhovorom Czunyiné dr. Bertalan Judit, poslankyňa parlamentu a vládna komisárka zodpovedná za komplexný rozvoj Zóny hospodárskeho rozvoja severozápadného Maďarska, Péter Kiss-Parciu, zástupca štátneho tajomníka pre regionálny a cezhraničný hospodársky rozvoj Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska, Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja a zároveň predseda EZÚS RDV, Jakub Kubáň, zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, a Csilla Veres, vedúca Spoločného technického sekretariátu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovenská republika – Maďarsko.

Regionálny akčný plán pre zamestnanosť v potravinárskom priemysle TAPE-Food Industry (TAPE – SKHU 1701/3.1/110) je zameraný na podporu udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti, vytvorenie medzinárodne konkurencieschopného potravinárskeho priemyslu v maďarsko-slovenskom pohraničí, zriadenie nových pracovných miest, a podporu mobility pracovníkov v potravinárskom sektore v pohraničných regiónoch. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko.

Celkový rozpočet projektu TAPE – Food Industry dosahuje hodnotu 2 343 334,85 EUR, vrátane 1 991 834,62 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Akčný plán zahŕňal tri nadväzujúce projekty, ktoré sú vo vzájomnom synergickom vzťahu:

Co-innovation  (Co-in – SKHU/1802/3.1/023) „Projekt spolupráce v oblasti inovácií”, ktorého rozpočet predstavuje 716 468,85 EUR, vrátane podpory z EFRR: 608 998,52 EUR. S pomocou inštitúcií zabezpečujúcich výskumné aktivity sme vytvorili fond zariadení a tím odborníkov, ktorí predložili nové návrhy v oblasti technologického vývoja. Zároveň cezhraničný charakter projektu pomáha šíreniu nových technológií a inovácií výrobkov na oboch stranách hranice.

Local Product Processing (LPP – SKHU/1901/3.1/003) „Projekt spracovania miestnych produktov”. Jeho rozpočet predstavuje 1 494 225,00 EUR, a podpora z EFRR  1 270 091,25 EUR. Modernizáciou výrobných liniek a zavedením nových technológií sa zvýšila konkurencieschopnosť zapojených MSP, čo poviedlo k zvýšeniu pridanej hodnoty výrobkov a redukcii prebytku potravín. Okrem toho podnikatelia zapojení do projektu vytvorili nové pracovné miesta prostredníctvom obstarania inovatívnych výrobných technológií, ktoré posilnili dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch vyškolených taktiež v rámci projektu.

Coordination and Communication Project (CCP – SKHU/1802/3.1/022) „Projekt koordinácie a komunikácie”. Jeho rozpočet siaha do výšky 132 641,00 EUR, z čoho podpora EFRR predstavuje 112 744,85 EUR. Okrem plnenia riadiacich a komunikačných úloh na úrovni projektu, úlohou EZÚS RDV bolo propagovať výsledky projektu v širšom meradle, aby sa odborné znalosti a inovačný potenciál sektora dostali k širšiemu publiku.

Ema Vasiová, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh, zhrnula skúsenosti a výsledky projektu. Uviedla, že na úspešnej realizácii projektu spolupracovalo v rámci partnerstva osem organizácií: Kősziklás Borászat Kft., (Vinárstvo Kősziklás) Vörös Tészta Manufaktúra, KKV- Union s.r.o., AEH spol s.r.o., Mäsovinky s.r.o., ako aj dve výskumné organizácie – Széchenyi István Egyetem (Univerzita Istvána Széchenyiho)a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.

Zdôraznila nasledovné dôležité prvky implementované v rámci projektu: fond zariadení na podporu potravinárskeho priemyslu (vývoj výrobných liniek na podporu výroby nových, zdravých regionálnych výrobkov); centrum kontroly kvality a metodiky (nákup laboratórneho vybavenia na zabezpečenie merania výživovej hodnoty poľnohospodárskych surovín a hotových výrobkov); zavedenie inovatívnych výrobných technológií (zavedením inovatívnych technológií a spracovaním miestnych surovín sa vytvoria podmienky pre rozvoj sortimentu zdravých regionálnych výrobkov a dlhodobú spoluprácu medzi jednotlivými subjektmi potravinárskeho priemyslu); vytvorenie pracovných miest (celkovo 7 nových pracovných miest); výsledky výskumu a vedy (zapracujú sa do  výrobných procesov).

Po zhrnutí výsledkov projektu zástupcovia siedmich partnerských organizácií v krátkosti predstavili svoje firmy, projekty a skúsenosti: Alžbeta Papp, KKV-Union s.r.o., Géza Vörös, Vörös Tészta Manufaktúra, Szabolcs Emmer, Kősziklás Borászat, Ladislav Hajko, AEH s.r.o., Ján Faltys, Mäsovinky s.r.o.,Dr. Pál Szakál., profesor Katedry vodného hospodárstva a životného prostredia Fakulty poľnohospodárstva a potravinárstva Univerzity Istvána Széchenyiho v Mosonmagyaróvári,a Martin Polovka, výkonný riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). 

Hlavným produktom vinárstva Kősziklás Borászat Kft. zostáva naďalej hroznové víno, avšak olej a múka z hroznových jadierok sa môžu stať významnými vedľajšími piliermi výroby. Spoločnosť si zaobstarala stroje a zariadenia (napr. vysokotlakový lis na hroznové jadierka, filtračné zariadenie bez čerpadla, násypka výliskov s drvičom, separátor jadierok, stôl na sušenie hroznových jadierok, stroj na čistenie a triedenie hroznových jadierok, paletové boxy, vysokozdvižný vozík na naftový pohon, obracačka paliet, elektrický pojazdný vysokozdvižný vozík), ktoré pomáhajú extrahovať hroznové jadierka a hroznové výlisky z plodov.

Vörös Tészta Manufaktúra na základe výsledkov vytrvalej výskumnej činnosti začala okrem tradičných cestovín vyrábať aj produkty so zníženým obsahom sacharidov, bezlepkové a paleo výrobky, ako aj výrobky zo pšenice jednozrnnej. Súčasťou projektu bol aj nákup niekoľkých zariadení v záujme zabezpečenia kvality, vrátane lúpacieho stroja na spracovanie pšenice jednozrnnej, malého mlyna na výrobu čerstvo zomletej múky zo pšenice jednozrnnej, chladiacej komory štandardných rozmerov na bezpečné skladovanie olejnatých semien pre výrobky z jednozrnky, paleo a bezlepkové výrobky, moderného stroja na výrobu cestovín, baliaceho stroja usilujúc sa o zvýšenie environmentálneho povedomia, vďaka ktorému sú výrobky dodávanéspotrebiteľom v papierových škatuliach, optického triediaceho stroja s kompresorom čistého vzduchu, bezpečne oddeľujúceho zvyšky vyskytujúce sa po mletí v záujmezabezpečenia kvality výrobku, 10-hlavových váh, ako aj plniacich a baliacich strojov.

Zámerom, s ktorým sa spoločnosť KKV-Union s.r.o. pripojila k projektu bolo posilnenie svojej trhovej pozície v segmente špeciálnych nealkoholických nápojov. Prostriedky získané z projektu boli použité na zakúpenie nového systému na dodávku a úpravu vody používanej pri výrobe nápojov, pastéra na zabezpečenie malých výrobných šarží špeciálnych nápojov, a tiež etiketovačky ako súčasti nápojovej výrobnej linky, ktorá umožňuje aplikáciu rôznych typov etikiet na spotrebiteľské obaly.

Skutočnosť, že spoločnosť AEH spol. s.r.o. už dlhé roky pôsobí vo vinohradníckom regióne viedla k tomu, že svoju účasť v projekte zamerala na získanie technológií na výrobu špeciálnych výrobkov na báze hrozna – predovšetkým hroznového oleja, vínneho octu balzamikového typu, a múky z hroznových šupiek pod značkou Celestina.  Prostriedky získané z projektu boli použité na zakúpenie moderného a unikátneho vybavenia na primárne spracovanie hroznových výliskov (extraktor a triedič), zariadení na spracovanie získaného tekutého podielu (reverzná osmóza), fermentačnej technológie na víno a ocot, ako aj zrecích a skladovacích nádob. Olejnatá časť tuhého podielu bude spracovávaná na olej pomocou lisu, kým zvyšok bude šetrne sušený v kondenzačnej sušiarni a určený na ďalšie spracovanie.

Mäsovinky s.r.o. je menšia mäsospracovateľská firma, ktorá si z prostriedkov cezhraničného projektu zakúpila chýbajúce technologické zariadenie – fermentačnú a údiacu komoru – vďaka ktorému bude môcť vyrábať aj produkty ako fermentované salámy, šoudry, sušené mäsá a slaniny. Nové zariadenia umožnia vďaka riadenej teplote a vlhkosti dosiahnuť požadovanú mikroflóru a vlhkosť výrobku za kratší čas, a tak získať výrobok vysokej kvality.

Katedra vodného hospodárstva prírodných ekosystémov fakulty Alberta Kázméra Univerzity Istvána Széchenyiho v Mosonmagyaróvári realizovala účinné ošetrenie listov pšenice jednozrnnej, špaldovej a komerčnej pšenice vo fenologických fázach pučania a kvitnutia. Došlo k preukázaniu skutočnosti, že pri zvyšovaní úrody sa zvyšovaním kvality múky a v nej obsiahnutých antioxidantov pri súčasnej redukcii výskytu plesňových infekcií vyrábali zdravšie produkty. Na modrom hrozne sa testovali nové typy komplexov železa a zinku so sacharózou, pričom preukázateľne zvyšovali obsah cukru a antioxidantov v hrozne. Na testovaní výrobkov sa podieľal aj Výskumný ústav potravinársky slovenského NPPC – Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Výskum bol podporený v rámci projektu nákupom dvoch mobilných meteorologických staníc, prístroja na meranie pH, kyslíkomera, ultrazvukového deštruktívneho prístroja a analyzátora zrna. Projekt bol prezentovaný uvedenými inštitúciami stovkám účastníkov v rámci niekoľkých odborných prednášok.  

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) spolu s maďarskými partnermi Univerzity Istvána Széchenyiho v Mosonmagyaróvári vyvíjalo inovatívne technologické procesy pre výrobu nových druhov potravinárskych výrobkov s vyššou nutričnou hodnotou zhodnocujúc suroviny podporujúce cirkulárnu ekonomiku. Na základe potrieb vyplývajúcich z praxe a podnikateľského prostredia spoločne vyvinuli prototypy nových výrobkov, využívajúcich napríklad výlisky zo spracovania hrozna, ako je hroznový ocot a olej, ktoré sa vyznačovali vysokou kvalitou a zdraviu prospešnými vlastnosťami pre výživu spotrebiteľov. Pri vývoji inovatívneho spracovania regionálnych rastlinných materiálov boli aplikované biotechnologické postupy macerácie a fermentácie liečivých bylín pre nové druhy nápojov a koncentrátov. Pre zabezpečenie vývoja a kontroly kvality boli v rámci implementácie projektu zakúpené potrebné technologické a laboratórne zariadenia, ako analyzátor obsahu dusíka a bielkovín, FTIR analyzátor, aw meter, multimeter, laboratórne sušiarne, vyvíjače pary, generátor vákua, koncentrátor, sanitačné zariadenie, solárne panely a tiež inštalácie vody a elektrickej energie.

Počas prezentácií bol verejnosti premietnutý krátky film o zapojených malých a stredných podnikoch, ktorý umožnil účastníkom vizuálne nahliadnuť do projektu, oboznámiť sa s dosiahnutými výsledkami, a predstavil nové technologické postupy, ako aj inovatívne produkty vyrobené malými a strednými podnikmi zapojenými do projektu. Prítomní mali možnosť ochutnať produkty, ktoré boli vyrobené projektovými partnermi: chlieb a cestoviny zhotovené použitím múky z jednozrnky od spoločnosti Vörös Tészta Manufaktúra, mäsové výrobky – šunku, suché klobásy a slaninu od firmy Mäsovinky s.r.o., vynikajúce vína z vinárstva Kősziklás a tiramisu od spoločnosti KKV-Union.

Szilveszter Holop, zástupca vedúcej Spoločného technického sekretariátu Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, v rámci svojej prednášky upozornil na význam mechanizmu a roly cezhraničných regionálnych akčných plánov.

József  Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda Odbornej komisie EZÚS RDV, v rámci záverečnej prednášky vyzdvihol, že ďalším prínosom zavádzania inovatívnych technológií je tvorba pracovných miest, pričom vďaka investíciám v rámci projektu TAPE-Food Industry bolo zriadených celkovo sedem nových pracovných miest.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Bližšie informácie ohľadom programu nájdete na nasledovnej webovej stránke: www.skhu.eu.)

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

E-mail: director@rdvegtc.eu 

Mobilné číslo: 00421 905 335074

Web: http://tape-foodindustry.eu/